Hanuman Chalisa In Tamil With PDF

Hanuman Chalisa In Tamil With PDF | தமிழில் ஹனுமான் சாலிசா | Hanuman Chalisa Tamil PDF

Hanuman Chalisa Lyrics in Tamil

தோஹா

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி |
வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி ||
புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார |
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் ||

சௌபாஈ

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர |
ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர ||
ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 1

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |
குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||
கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |
கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 2

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை |
காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 
ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன |
தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 3

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர |
ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 
ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |
ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 4

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா || 
பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே || 5

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே |
ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே || 
ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ ||6

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை |
அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை || 
ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா |
னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா || 7

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே || 
தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |
ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா || 8

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா |
லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா ||
யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ || 9

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |
ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ || 
துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |
ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே ||10

ராம துஆரே தும ரகவாரே |
ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே || 
ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா || 11

ஆபன தேஜ துமஹாரோ ஆபை |
தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை ||
பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை |
மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை || 12

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |
ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா || 
ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை |
மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை || 13

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |
தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா || 
ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை || 14

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா || 
ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே |
அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே || 15

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா |
அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா || 
ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா |
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா ||16

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை |
ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை || 
அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ |
ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ || 17

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ |
ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ || 
ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |
ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா || 18

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ |
க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ || 
ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ |
சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ || 19

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா || 
துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |
கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா || 20

தோஹா

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் |
ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் ||
ஸியாவர ராமசன்த்ரகீ ஜய | பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய | போலோ பாயீ ஸப ஸன்தனகீ ஜய |

ஹனுமான் சாலிசாவைப் பாராயணம் செய்வதற்கு முன், முறையுடனும்
சட்டத்துடனும் சரியான முறையில் வழிபடவும், தூய்மையான மனதுடன்
பக்தியுடனும் பக்தியுடனும் பணியாற்றவும்.


FAQs on “Hanuman Chalisa Tamil PDF

ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் pdf என்றால் என்ன?

ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் PDF என்பது தமிழ் மொழியில் உள்ள ஹனுமான் சாலிசாவின் PDF பதிப்பாகும். இது தமிழ் மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு புகழ்பெற்ற இந்து மதக் கவிதையாகும், இது ஹனுமான்ஜியைப் புகழ்ந்து அவரது நற்பண்புகளை விவரிக்கிறது.

ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் pdf எப்படி பெறுவது?

இணையத்தில் தேடுவதன் மூலம் ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் PDF ஐ எளிதாக பதிவிறக்கம் செய்யலாம். “ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் பிடிஎஃப் டவுன்லோட்” என்பதற்கு கூகுள் அல்லது பிற தேடு பொறியைப் பயன்படுத்தி, உங்களுக்குப் பிடித்த இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கவும்.

ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் pdf ஐ ஏன் பயன்படுத்த வேண்டும்?

ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் PDF ஆனது ஹனுமான்ஜியின் பக்தர்களால் அவரது நற்பண்புகளை வழிபடவும் மகிமைப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த PDF அவர்களுக்கு தமிழ் மொழியில் சாலிசாவை ஓதுவதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது, இது அவர்களின் பக்தி மற்றும் ஆன்மீக பயிற்சிக்கு உதவுகிறது.

ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் PDF மொழிபெயர்ப்பு நம்பகமானதா?

ஆம், பெரும்பாலான நேரங்களில் கிடைக்கும் ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் pdf நம்பகமானது. இருப்பினும், அசல் மற்றும் சரியான மொழிபெயர்ப்பு என்பதை உறுதிப்படுத்த, சான்றளிக்கப்பட்ட மூலத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும்.

ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் PDF அச்சிட்டு விநியோகிக்க முடியுமா?

ஆம், நீங்கள் ஹனுமான் சாலிசா தமிழ் PDF ஐ அச்சிட்டு உங்கள் பக்தர்கள் மற்றும் அருகில் உள்ளவர்கள் மற்றும் அன்பானவர்களுக்கு விநியோகிக்கலாம். இது அவர்களுக்கு அனுமன்ஜியை வழிபடவும் வழிபடவும் வாய்ப்பளிக்கும், மேலும் அவர்கள் பெரும் பாதையில் நடக்க தூண்டப்படுவார்கள்.

Hanuman Chalisa Tamil Lyrics Image

Hanuman Ji Images (1)

Leave a comment